Інформаційний лист щодо тимчасових заходів для суб’єктів нагляду Нацкомфінпослуг, що здійснюють свою діяльність на території проведення АТО, та осіб, які проживають у зоні проведення АТО або переселилися з неї під час її проведення

logo      Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє, що відповідно до статті 3 Закону України від 02.09.2014 № 1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» (далі – Закон) органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, у період та на території проведення антитерористичної операції тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, крім позапланових перевірок суб’єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику.

      Разом з тим, відповідно до статті 31 Закону України від 16.01.2014       № 719-VII «Про Державний бюджет України на 2014 рік» перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом серпня – грудня 2014 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки.

       Статтею 2 Закону передбачено, що на час проведення антитерористичної операції забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики з 14 квітня 2014 року громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися у період з 14 квітня 2014 року з населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція, а також юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, що провадять (провадили) свою господарську діяльність на території населених пунктів, визначених у затвердженому Кабінетом Міністрів України переліку, де проводилася антитерористична операція.

Банки та інші фінансові установи, а також кредитори зобов’язані скасувати зазначеним у цій статті особам пеню та/або штрафи, нараховані на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами і договорами позики у період проведення антитерористичної операції.

 Відповідно до статті 5 Закону ліцензії та документи дозвільного характеру, видані суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, строк дії яких закінчився у період її проведення, вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції.

У зв’язку із зазначеною статтею ліцензії:

 – на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

– на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;

– на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів; …

      … Відповідно до статті 10 Закону, протягом терміну дії цього Закону єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов’язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

      Статтею 14Закону України від 02.12.1997 № 671/97-ВР «Про торгово-промислові палати в Україні» визначено, що Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

      Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

      На підставі розпорядження Президента України від 15.05.2014              № 862/2014-рп «Про заходи щодо забезпечення інформування громадськості про антитерористичну операцію», Торгово-промислова палата звертається до Служби безпеки України щодо надання їй щодобової інформації в розрізі конкретних населених пунктів, які знаходяться в зоні проведення антитерористичної операції (область, місто, район, село, вулиця тощо), з уточненням того, чи знаходяться вони під ефективним контролем органів державної влади.

      Зважаючи на викладене, при розгляді звернень суб’єктів господарювання  та фізичних осіб щодо засвідчення обставин форс-мажору за договорами, дія яких розповсюджується на зону проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, Торгово-промислова палата використовуватиме об’єктивну інформацію, надану Службою безпеки України.

       Враховуючи вищезазначене, Нацкомфінпослуг звертається до піднаглядних установ із проханням щодо перегляду умов виконання договорів про надання фінансових послуг, які укладені зі споживачами, що проживають у регіонах проведення антитерористичної операції.

       Зокрема, пропонуємо піднаглядним установам Нацкомфінпослуг  вжити заходів щодо сприяння  споживачам фінансових послуг у відтермінуванні сплати нарахованих відсотків за користування кредитами, надання можливостей сплати регулярних платежів, реструктуризації боргів за кредитними договорами, ненарахування неустойки та незастосування інших санкцій за несвоєчасне виконання зобов’язань.

      Крім зазначеного, рекомендуємо суб’єктам нагляду розглянути можливість здійснення виконання зобов’язань за договорами за межами території проведення антитерористичної операції (змінити місце виконання договорів). Наприклад, через відокремлені підрозділи фінансових установ, які знаходяться в інших регіонах України, або шляхом відкриття рахунків у банківських установах на території сусідніх областей, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

      Нацкомфінпослуг здійснюватиме державне регулювання та нагляд за діяльністю піднаглядних установ з урахуванням можливого негативного впливу на виконання зобов’язань за укладеними договорами про надання фінансових послуг та провадження діяльності в цілому.

      Звертаємо увагу, що регулятор буде з розумінням ставитись до піднаглядних установ, що зареєстровані на території проведення антитерористичної операції, які пішли назустріч споживачам фінансових послуг. Оскільки у зазначених установ можуть бути складнощі з дотриманням фінансових показників та нормативів діяльності, визначених нормативно-правовими актами Держфінпослуг та Нацкомфінпослуг, поданням інформації та відповідних документів до  Нацкомфінпослуг (звітності, змін в інформації, яка надавалася при внесенні до Державного реєстру фінансових установ тощо), зі своєчасним проходженням відповідного навчання та складанням іспитів з підвищення кваліфікації посадовими та іншими особами суб’єктів  нагляду, які мають, згідно із законодавством, проходити періодичне навчання з отриманням сертифікатів, у разі підтвердження обставин непереборної сили Нацкомфінпослуг буде приймати рішення про застосування заходів впливу з урахуванням наслідків порушення та наслідків застосування таких заходів у кожному конкретному випадку.

Джерело: Нацкомфінпослуг

Опубліковано в Новини

Мітки: |

« »